به نظر شما در مورد موضوع این قسمت برنامه، فضولی باید موقوف باشه یا واجب؟!