اگه شما جای اون آقای سوئدی بودین، چی کار می کردین؟