شما چه راه حلی برای برطرف کردن مشکلات صنعت خودروسازی دارید؟