تو هرکشوری، آدما تا یه سن مشخصی می تونن کار کنن، اما تو کشور ما چطور؟